เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006124English 3
ภาษาอังกฤษ 3
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006123 หรือ
1006218

Course Description
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการแบบบูรณาการ การอธิบายและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม การนำเสนองาน และเขียนเรียงความ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ผ่านการค้นหาข้อมูล ประเมินความน่าเชื่อถือ และการสังเคราะห์ข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายการฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น


Development of integration of four English skills through academic contexts; explaining and discussing concrete and abstract topics; giving presentation and producing clear and detailed essay; development of critical thinking skills through searching, evaluating, and synthesizing information from various sources; and practice of self-directed learning skills and collaboration skills.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH