เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006123English 2
ภาษาอังกฤษ 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006122 หรือ
1006217

Course Description
การพัฒนาทักษะการรับและการส่งสารภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ การใช้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมในการบรรยายเหตุการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน การแสดงความเห็นในบทสนทนา ในการอภิปราย และในการเขียนระดับย่อหน้าสั้นๆ ในหัวข้อที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย และการส่งเสริมให้ใช้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการคิดอย่างมีเหตุผล


Development of integration of four English skills to support receptive and productive communication; providing concrete information required in narrating present and past events; sharing opinions about familiar and non-familiar topics in short conversations, discussions, and short paragraphs with confidence; and the encouragement of self-directed learning and collaboration skills.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH