เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006122English 1
ภาษาอังกฤษ 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006121 หรือ
1006001 หรือ
1006119 หรือ
1006120 หรือ
1006001 หรือ
1006002 หรือ
1006002

Course Description
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันในหัวข้อที่หลากหลายการเขียนในระดับประโยค การสนทนาเรื่องทั่วไป และการทำความเข้าใจข้อเขียนหรือคำพูดสั้น ๆการฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดอย่างมีเหตุผลและการตระหนักรู้ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม


Development of integration of four English skills for communicative purposes through a wide range of topics focusing on English language skills necessary for daily life and familiar topics; constructing written texts at the sentence level; engaging on common conversational topics, and comprehending short written and spoken passages aimed at general audiences; practice of self-directed learning skills, collaboration skills, and logical thinking skills; and developing cultural awareness.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH