เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100312Plant Systematics
ระบบการจัดจำแนกพืช
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1103102 หรือ
1103108

Course Description
ประวัติโดยย่อของระบบการจัดจำแนกพืช วัตถุประสงค์ของการจัดจำแนกพืช แนวคิดเรื่องหมวดหมู่ในการจัดจำแนกทางอนุกรมวิธาน กฎของการตั้งชื่อพืช ลักษณะของพืชบก โครงสร้างทางลำต้นและการสืบพันธุ์ของพืชดอก วงศ์พืชดอก หลักการจำแนกและระบุชื่อพืชทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ


Brief history of plant systematics, objectives of plant systematics, concepts of taxa, rules of botanical nomenclature, characteristics of land plants, vegetative and reproductive structures of flowering plants, flowering plant families, theories and practices of plant classification and identification.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH