เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100407Entrepreneurship for Science
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวางแผน การเริ่มดำเนินการ และการจัดการธุรกิจใหม่ทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา การบรรยายโดยผู้ประกอบธุรกิจทางวิทยาศาสตร์ การประเมินการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดตั้งธุรกิจ การกำหนดทรัพยากร การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ การผลิตและการขาย


Planning, starting and managing a new scientifically oriented business venture; discussion on case studies and assigned reading ; seminars by invited entrepreneurs in science; topics include new technology assessment; new business start-up; resource allocation; management, development as well as manufacturing and sales issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH