เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1305498Co-operative Education
สหกิจศึกษา
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต9 (0-40-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษา การประเมินผลการสหกิจศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การส่งรายงานเชิงวิชาการ พร้อมการนำเสนอ ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา และผลการประเมินจากสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ไป ฝึกปฏิบัติงาน


Full-time work for one semester in an academic or business organization; student evaluation is based on their report and presentation to the advisor of cooperative education and the evaluation result of the supervisor from the employing organization.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH