เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202423ASEAN Economy
เศรษฐกิจอาเซียน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202241

Course Description
กรอบและทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) สาขาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ผลในทางปฏิบัติ ความเป็นไปได้และข้อจำกัดของแผนงานเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ความเชื่อมโยงภายนอกและภายในกลุ่มประเทศอาเซียน


Framework of ASEAN economic cooperation and its direction; areas of economic cooperation; evolution of economic, political and social cooperation; implications, possibilities and limitations of functional cooperation among ASEAN members; external linkages of ASEAN in relation to region outside Southeast Asia
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH