เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202423ASEAN Economy
เศรษฐกิจอาเซียน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202241
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
กรอบและทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) สาขาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ผลในทางปฏิบัติ ความเป็นไปได้และข้อจำกัดของแผนงานเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ความเชื่อมโยงภายนอกและภายในกลุ่มประเทศอาเซียน


Framework of ASEAN economic cooperation and its direction; areas of economic cooperation; evolution of economic, political and social cooperation; implications, possibilities and limitations of functional cooperation among ASEAN members; external linkages of ASEAN in relation to region outside Southeast Asia

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH