เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1202423ASEAN Economy
เศรษฐกิจอาเซียน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202241
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-10:50A 409S7LECT45405E  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์
 • สำรองสำหรับ:เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3
  30-19-11
  30-12-18
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 28 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  กรอบและทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) สาขาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ผลในทางปฏิบัติ ความเป็นไปได้และข้อจำกัดของแผนงานเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ความเชื่อมโยงภายนอกและภายในกลุ่มประเทศอาเซียน


  Framework of ASEAN economic cooperation and its direction; areas of economic cooperation; evolution of economic, political and social cooperation; implications, possibilities and limitations of functional cooperation among ASEAN members; external linkages of ASEAN in relation to region outside Southeast Asia

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH