เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202392Professional Experience
ประสบการณ์วิชาชีพ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (0-40-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเต็มรูปแบบ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการเขียนรายงานผลการฝึกประสบการณ์และสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


Preparing students for future career, cooperative training organizations included government and non-government sectors under university’s supervision and evaluation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH