เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701220Cosmetic Safety
ความปลอดภัยในเครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เภสัชวิทยาเบื้องต้น เภสัชจลนศาสตร์ การดูดซึม การกระจายตัว การแปรรูปสาร และการกำจัดทิ้ง เภสัชพลศาสตร์: ตัวรับ และการตอบสนองทางสรีรวิทยา ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลกระทบต่อร่างกาย ปฏิกิริยาระคายเคือง ปฏิกิริยาการแพ้ ปฏิกิริยาเมื่อได้รับสารร่วมกับแสงอัลตราไวโอเลท การทดสอบความปลอดภัย เครื่องสำอางปลอดภัย และการควบคุม


Basic pharmacology; pharmacokinetics: absorption, distribution, metabolism and excretion; pharmacodynamics: receptors and physiological response; body immunology; cosmetic application and impact to human body; irritation reaction; allergic reaction; reaction related to ultraviolet radiation; safety testing; safe cosmetics and regulations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH