เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1106708Special Topics in Mathematics
หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษาค้นคว้า นำเสนอและอภิปรายหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันทางคณิตศาสตร์


Selected current issues in mathematics, study, presentation and discussion on the topics of interest.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH