เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1106707Finite Element Method
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พื้นหลังของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การสร้างสมการการแปรผัน การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์ การประมาณค่าภายในไฟไนต์เอลิเมนต์ ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปัญหาคงตัวและไม่คงตัว การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไฟไนต์เอลิเมนต์


Background of finite element method, variational formulations, finite element formulations, finite element interpolation, finite element method for steady and unsteady problems, applications of finite element method, programming the finite elements.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH