เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1106706Computer Application for Statistical Analysis
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมานสำหรับประชากรเดี่ยว และประชากรพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับแผนการทดลองต่าง ๆ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น การวิเคราะห์แปรปรวนร่วม การวิเคราะห์แบบกลุ่ม


Data analysis using computer programs for descriptive statistics, influential statistics for single populations, multiple populations, analysis of variance for various experimental designs, linear regression analysis, analysis of covariance, cluster analysis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH