เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1106704Calculus of Variations
แคลคูลัสของการแปรผัน
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ปัญหาค่าสูงสุดและต่ำสุด สมการออยเลอร์-ลากรานจ์ มโนทัศน์ของการแปรผัน ฟังก์ชันนัล การประยุกต์ใช้หลักการของแคลคูลัสของการแปรผัน วิธีการทางตัวเลขและการประมาณ วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ เรเลห์-ริทซ์ กาเลคิน และคอลโลเคชัน หลักการของฮามิลตัน ระบบเพนดูลัม ลาแกรงเจียนและปัญหาทางกลศาสตร์ สมการโชรดิงเจอร์ สมการแม็กเวล


Maximum and minumum problems, Euler-Lagrange Equations, variational concepts, functionals, applications of the variational calculus, numerical and approximation methods, finite element method, Rayleigh-Ritz, Galerkin and collocation methods, Hamilton's principle, pendulum Systems, Lagrangians and problems from Mechanics, Schrodinger equation, Maxwell's equations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH