เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1106703Principles of Partial Differential Equations
หลักสมการอนุพันธ์ย่อย
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับที่หนึ่ง ปัญหาโคชี สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับที่หนึ่งคล้ายเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้นอันดับที่สอง ปัญหาที่ได้ตั้งไว้อย่างแจ่มชัด คุณสมบัติและตัวอย่างของสมการไฮเพอร์โบลิก อิลลิปติก และพาราโบลิก ปัญหาในมิติที่สูงขึ้น ระบบสมการคล้ายเชิงเส้นอันดับที่หนึ่ง ฟังก์ชันของกรีน การแจกแจงและการแปลง


First order partial differential equations, the Cauchy problem, quasilinear first-order partial differential equations, linear second order partial differential equations, well-posed problems, properties and examples of hyperbolic, elliptic and parabolic equations, problems in higher dimensions, systems of quasilinear first order equations Green’s functions, distributions and transforms.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH