เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1106703Principles of Partial Differential Equations
หลักสมการอนุพันธ์ย่อย
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับที่หนึ่ง ปัญหาโคชี สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับที่หนึ่งคล้ายเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้นอันดับที่สอง ปัญหาที่ได้ตั้งไว้อย่างแจ่มชัด คุณสมบัติและตัวอย่างของสมการไฮเพอร์โบลิก อิลลิปติก และพาราโบลิก ปัญหาในมิติที่สูงขึ้น ระบบสมการคล้ายเชิงเส้นอันดับที่หนึ่ง ฟังก์ชันของกรีน การแจกแจงและการแปลง


First order partial differential equations, the Cauchy problem, quasilinear first-order partial differential equations, linear second order partial differential equations, well-posed problems, properties and examples of hyperbolic, elliptic and parabolic equations, problems in higher dimensions, systems of quasilinear first order equations Green’s functions, distributions and transforms.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH