เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1106701Statistical Methods
วิธีการทางสถิติ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
มโนทัศน์เกี่ยวกับตัวแบบทางสถิติ สถิติพรรณา สถิติเชิงอนุมาน การประมาณค่าตัวแปรเสริม การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยเชิงเส้น การถดถอยพหุคูณ ข้อจำกัดในการวิเคราะห์ข้อมูล และการทดสอบไคสแควร์


Statistical model concepts, descriptive statistics, influential statistics, parameter estimation, hypotheses testing, analysis of variance, linear regression, multiple regression, limitation of data analysis, chi squared test.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH