เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1106701Statistical Methods
วิธีการทางสถิติ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
มโนทัศน์เกี่ยวกับตัวแบบทางสถิติ สถิติพรรณา สถิติเชิงอนุมาน การประมาณค่าตัวแปรเสริม การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยเชิงเส้น การถดถอยพหุคูณ ข้อจำกัดในการวิเคราะห์ข้อมูล และการทดสอบไคสแควร์


Statistical model concepts, descriptive statistics, influential statistics, parameter estimation, hypotheses testing, analysis of variance, linear regression, multiple regression, limitation of data analysis, chi squared test.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH