เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1106700Partial Differential Equations
สมการอนุพันธ์ย่อย
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฟังก์ชันพิเศษและการขยายเชิงตั้งฉาก ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น ผลเฉลยของปัญหาค่าขอบสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยด้วยวิธีการแยกตัวแปรในระบบพิกัดฉาก ระบบพิกัดเชิงทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลม การนำความร้อน การแผ่ของคลื่น ปัญหาศักย์ และวิธีการฟังก์ชันของกรีน


Special functions and orthogonal expansions, elementary theory of partial differential equations, solution of boundary-value problems for partial differential equations by separation of variables in rectangular, cylindrical and spherical coordinates, heat conduction, wave propagation, potential problems, Green’s function methods.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH