เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1104709Special Topics in Astrophysics
หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษาค้นคว้า นำเสนอและอภิปรายหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์


Selected current issues in astrophysics, study, presentation and discussion on the topics of interest.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH