เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1104708Introduction to Turbulence
การปั่นป่วนเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลักษณะพื้นฐานของการไหลแบบปั่นป่วน สมการการเคลื่อนที่ของของไหล การบรรยายเชิงสถิติของการไหลแบบปั่นป่วน การขนส่งแบบปั่นป่วน มาตราส่วนของการเคลื่อนที่แบบปั่นป่วนและการวิเคราะห์ด้วยสเปกตรัม แบบจำลองและการจำลองการไหลแบบปั่นป่วนเบื้องต้น


Basic characteristics of turbulent flows, equations of fluid motion, statistical description of turbulent flow, turbulent transport, scale of turbulent motion and spectral analysis, basic modelling and simulation of turbulent flow.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH