เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1104707Fluid Mechanics
กลศาสตร์ของไหล
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
บทนำเกี่ยวกับกลศาสตร์ของไหล คณิตศาสตร์ที่จำเป็น จลศาสตร์ กฎการอนุรักษ์ ความวน การไหลแบบแลมินาร์ ชั้นขอบเขต การไม่มีเสถียรภาพ การปั่นป่วน การไหลแบบอัดได้ เทคนิคเชิงตัวเลขในกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น


Introduction to fluid mechanics, essential mathematics, kinematics, conservation laws, vorticity dynamics, laminar flow, boundary layers, instability, turbulence, compressible flow, introduction to numerical techniques in fluid mechanics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH