เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1104706Heat and Mass Transfer
การถ่ายโอนความร้อนและมวล
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การนำความร้อนคงตัวหนึ่งมิติ การนำความร้อนคงตัวสองมิติ การนำความร้อนไม่คงตัว การพาความร้อน การไหลภายนอก การไหลภายใน การพาความร้อนอิสระ การเดือดและการควบแน่น ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน การแผ่รังสี การแผ่รังสีระหว่างผิว การฟุ้งและการถ่ายโอนมวล


One dimensional steady state conduction, two dimensional steady state conduction, transient conduction, convection, external flow, internal flow, free convection, boiling and condensation, heat exchangers, radiation, radiation exchange between surfaces, diffusion and mass transfer.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH