เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1104705Thermodynamics and Statistical Physics
อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อุณหพลศาสตร์: สมดุลย์ และปริมาณสถานะ กฎของอุณหพลศาสตร์ การเปลี่ยนเฟสและปฏิกิริยาทางเคมี ศักย์ทางอุณหพลศาสตร์ ฟิสิกส์เชิงสถิติ: วิธีทางสถิติเบื้องต้น การอธิบายเชิงสถิติของระบบอนุภาค อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ พารามิเตอร์มหภาคและการวัด


Thermodynamics: equilibrium and state quantities, the laws of thermodynamics, phase transitions and chemical reactions, thermodynamic potentials, statistical physics: introduction to statistical methods, statistical description of systems of particles, statistical thermodynamics, macroscopic parameters and their measurement.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH