เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1104703Radiative Processes in Astrophysics
กระบวนการแผ่รังสีในฟิสิกส์ดาราศาสตร์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พื้นฐานของการขนส่งแบบแผ่รังสี ทฤษฎีเบื้องต้นของสนามการแผ่รังสี การแผ่รังสีจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุ ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวละจลศาสตร์เชิงสัมพัทธภาพ การแผ่รังสีเบรมส์ชตราลุง การแผ่รังสีซินโครตรอน การกระเจิงแบบคอมพ์ตัน ผลกระทบจากพลาสมา โครงสร้างอะตอม การเปลี่ยนระดับชั้นพลังงานจากการแผ่รังสี โครงสร้างโมเลกุล


Fundamentals of radiative transfer, basic theory of radiation fields, radiation from moving charges, relativistic covariance and kinematics, bremsstrahlung, synchrotron radiation, Compton scattering, plasma effects, atomic structure, radiative transitions, molecular structure.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH