เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1104700Quantum Science
วิทยาศาสตร์ควอนตัม
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สมการคลื่นโชรดิงเจอร์ การแก้สมการโชรดิงเจอร์ ปัญหาอะตอมที่มีอิเล็กตรอนหนึ่งตัวคล้ายอะตอมไฮโดรเจน หลักการและทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม ทฤษฎีการรบกวนและระเบียบวิธีการแปรผัน สปินของอิเล็คตรอนและหลักกีดกันของ พอลลี ปัญหาอะตอมที่มีอิเล็คตรอนหลายตัว ทฤษฎีออร์บิทัลของโมเลกุลสำหรับโมเลกุลที่มีสองอะตอม ทฤษฎีออร์บิทัลของโมเลกุลโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาของฮาร์ที-ฟอกค์ วิธีการแก้ปัญหาโดยหลักการมูลฐานและทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่นของ อิเล็คตรอน วิธีทางทางกลศาสตร์ควอนตัมสำหรับระบบที่มีความซับซ้อนขึ้น การคำนวณพลวัตรของโมเลกุลโดยใช้หลักการมูลฐานและการหาค่าสถานะพลังงานและค่าของพลังงาน


The Schrdinger wave equation, solving the Schrdinger equation, hydrogen-like atom problems, principles and theorems of quantum mechanics, the perturbation theory and variational method, electron spin and the Pauli exclusion principle, many-electron atom problems, molecular orbital theory - diatomic molecules, molecular orbital theory - the Hartree-Fock method, ab initio calculations and density functional theory, quantum mechanical methods for extended systems, ab initio molecular dynamics and energy landscapes.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH