เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301495Co-operative Education
สหกิจศึกษา
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต9 (0-40-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา การจัดทำรายงาน การฝึกปฏิบัติงาน และการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน


Work experience internship in the workplace relevant to disciplines, submission of work report and presentation of work experience.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH