เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301362Business Modeling and Simulation
แบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1106281 หรือ
1106282

Course Description
การตั้งสมมติฐานโดยศึกษาตัวแปรต่างๆ ทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบของตัวแปรแต่ละตัวเพื่อหาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจากตัวแปรแต่ละตัวโดยทฤษฎีความน่าจะเป็นและทฤษฎีทางสถิติ การประยุกต์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องทดสอบและสร้างแบบจำลองทางธุรกิจ


Business and economic models and simulation based on hypothetical variables; effects and correlations among variables; probability and statistical theories for feasibility of outcomes; computer application for testing and business modeling.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH