เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301320Information Technology Entrepreneurship
ผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ การประสบความสำเร็จของผู้ประกอบการ การประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจ กลยุทธ์สำหรับก่อตั้งและพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบของการลงทุนแบบใหม่ๆ การลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม รวมทั้งการลงทุนในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ศึกษากรณีตัวอย่างธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


Concepts of the entrepreneurial process; key success for being entrepreneur; opportunity evaluation and business opportunity recognition; resources for exploiting opportunities; strategies for establishing and developing entrepreneurial business ventures from small to medium size; entrepreneurial ventures within larger organizations; case studies of business related to information technology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH