เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1701452Animal Tissue Culture in Cosmetic Science
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1701200 หรือ
1701212

Course Description
เทคนิคพื้นฐานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์ การประยุกต์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์สำหรับทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพทางเครื่องสำอาง


Basic animal cell culture technique; application of animal tissue culture in cosmetic safety and efficacy test.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH