เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1701450Biotechnology in Cosmetics Science
เทคโนโลยีชีวภาพในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1701200 หรือ
1102250

Course Description
นิยามของเทคโนโลยีชีวภาพทางเครื่องสำอาง กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง การหมัก การเตรียม การทดสอบฤทธิ์ และการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางของผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น เพปไทด์ เอนไซม์ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ พอลิเมอร์ชีวภาพ และสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ การเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ แนวโน้มและวิทยาการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง


Definition of biotechnology in cosmetics; cosmetic biotechnological processes; fermentation, preparation, activity determination and cosmetic application of biotechnological products; peptides, enzymes, bioactive compounds, biopolymers, and biosurfactants; biocatalysis; trends and novel technology in cosmetic science.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH