เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701442Nanotechnology and Delivery System for Cosmetics
นาโนเทคโนโลยีและการนำส่งเครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1701200 หรือ
1701212

Course Description
หลักการนาโนเทคโนโลยีและระบบนำส่งสาร ระบบนำส่งระดับนาโนในเครื่องสำอาง แนวโน้มและนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีและระบบนำส่งในเครื่องสำอาง


Principles of nanotechnology and delivery system; nanodelivery system in cosmetics; trends and innovation of nanotechnology and delivery system in cosmetics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH