เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701441Polymer in Cosmetics
พอลิเมอร์ทางเครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1701200 หรือ
1701212

Course Description
หลักการและชนิดของพอลิเมอร์ คุณสมบัติและหน้าที่ การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ในเครื่องสำอาง การกำกับควบคุมและความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน


Principles and types of polymer; properties and functions; applications of polymer in cosmetics, regulation and safety; quality control and standardization.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH