เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1701413Natural Products in Cosmetics
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในเครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1701200 หรือ
1701212

Course Description
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีศักยภาพสำหรับใช้ในเครื่องสำอาง; แหล่งที่มา ประเภทและการเตรียม; ฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษ; ความศึกษาคงตัว ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ; การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานและข้อกำหนด; การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในเครื่องสำอาง


Potential natural products for cosmetic purposes; sources, types and preparation; biological activities and toxicity; stability, safety and efficacy of natural products; quality control, standardization and specification; applications of natural products in cosmetics
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH