เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1701497Special Project
โครงงานพิเศษ
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ควบคุมงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และจัดการนำเสนอแบบปากเปล่าพร้อมจัดทำรายงานต่อคณะกรรมการ


Research in a topic relating to cosmetic science; supervision by project’s advisor; presentation and submission the report to committee.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH