เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1701432Evaluation of Cosmetic Products
การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1701200 หรือ
1701212

Course Description
หลักการพื้นฐานของการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การทดสอบความคงตัว ความปลอดภัยและความพึงพอใจ การกล่าวอ้างสรรพคุณเครื่องสำอาง การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ทั้ง เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง เครื่องสำอางสำหรับเส้นผม และเครื่องสำอางสีสัน การใช้วิธีทางสถิติสำหรับการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง


Principles of cosmetic products evaluation; stability, safety and satisfactory test; cosmetic claims; evaluation of skin care cosmetics, hair care cosmetics and color and make-up cosmetics; statistics for cosmetic evaluation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH