เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1701432Evaluation of Cosmetic Products
การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1701200 หรือ
1701212
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการพื้นฐานของการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การทดสอบความคงตัว ความปลอดภัยและความพึงพอใจ การกล่าวอ้างสรรพคุณเครื่องสำอาง การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ทั้ง เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง เครื่องสำอางสำหรับเส้นผม และเครื่องสำอางสีสัน การใช้วิธีทางสถิติสำหรับการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง


Principles of cosmetic products evaluation; stability, safety and satisfactory test; cosmetic claims; evaluation of skin care cosmetics, hair care cosmetics and color and make-up cosmetics; statistics for cosmetic evaluation.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH