เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1701432Evaluation of Cosmetic Products
การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1701200 หรือ
1701212
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:50503S3LAB42402M  
  จันทร์13:00-14:50314C1LECT-1      
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน
 • อาจารย์ณัฐกานต์ ปัญญาจริวัฒน์
 • อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภา จิมไธสง (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 3 รหัส 6031701002 ถึง 603170105042-39-3
  วันสอบกลางภาค: 27 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 314
  วันสอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    02 พฤหัสบดี13:00-15:50505S3LAB43430W  
    จันทร์13:00-14:50314C1LECT-1      
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน
 • อาจารย์ณัฐกานต์ ปัญญาจริวัฒน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภา จิมไธสง (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 3 รหัส 6031701051 ถึง 603170110042-40-2
  วันสอบกลางภาค: 27 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 314
  27 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 411
  วันสอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  หลักการพื้นฐานของการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การทดสอบความคงตัว ความปลอดภัยและความพึงพอใจ การกล่าวอ้างสรรพคุณเครื่องสำอาง การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ ทั้ง เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง เครื่องสำอางสำหรับเส้นผม และเครื่องสำอางสีสัน การใช้วิธีทางสถิติสำหรับการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง


  Principles of cosmetic products evaluation; stability, safety and satisfactory test; cosmetic claims; evaluation of skin care cosmetics, hair care cosmetics and color and make-up cosmetics; statistics for cosmetic evaluation.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH