เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701391Industrial Visit
การศึกษาดูงาน
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเยี่ยมชมและศึกษางานในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงาน หรือสถาบันวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พร้อมทั้งจัดทำรายงาน และ/หรือนำเสนอในห้องเรียน


Visiting at industrial factories or research institutes related to cosmetic science; report, presentation and / or discussion of the visits.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH