เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701392Professional Experience
ประสบการณ์วิชาชีพ
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (0-40-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการภาครัฐหรือบริษัทเอกชน การส่งรายงานความก้าวหน้าระหว่างฝึกปฏิบัติงาน การส่งรายงานวิชาการและนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่านวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการของนักศึกษา


Preparing to work as a training worker or a temporary employee at the provided training organizations including government and private sector; progress submission during training, submission of academic report and presentation after finish the training to the major’s teachers; evaluation criteria based on the assessment from advisor, training workplace officer and student’s academic report.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH