เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301421Business Intelligence
ระบบอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เทคนิค วิธีการ และกระบวนการที่ชาญฉลาดเพื่อประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจดำเนินการทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล สำรวจซอฟต์แวร์ทีมีอยู่และเป็นที่นิยมใช้ เพื่อความยืดหยุ่นตามความต้องการขององค์กรและผู้ใช้งาน


Data analytical processes and techniques to create intelligent business processes by applying information technology; exploring available software that is currently popular or developed for the flexibility usages of organizations and users.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH