เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301215Industrial Management
การจัดการอุตสาหกรรม
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
รูปแบบของอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร โครงสร้างและความเป็นมาของอุตสาหกรรมแบบต่างๆ การบริหารอุตสาหกรรมและควบคุมต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของระบบงานรูปแบบต่างๆ และการเรียนรู้ทฤษฎีการจัดการโรงงานสมัยใหม่ การควบคุมและการประกันคุณภาพการผลิต การพัฒนากลยุทธ์ในการขนส่งด้วยแนวคิดระบบ จัส-อิน-ไทม์ ( Just-in-time) บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านโลจิสติกส์ (Logistics) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)


Models of production, service and agricultural industry; structural and historical backgrounds ; industrial management and cost control; work system analysis; theory of modern factory management; development of transportation strategy, just - in time ; total quality management system, quality control and quality assurance; roles of information technology in logistics and supply chain management.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH