เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1305497Selected Topics in Software Engineering 2
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจและแนวโน้มในวงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์.


Current issues and trends in software engineering.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH