เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1305493Software Engineering Case Studies
กรณีศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์จากกรณีศึกษา การจำลองแบบของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดทำข้อเสนอและการนำเสนอโครงการซอฟต์แวร์ การทำงานตามมาตรฐานของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์


Problem-solving from software engineering case studies; simulation of software development company; preparation of project proposal and software project presentation; the standards-based software development process.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH