เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1305404Data Warehousing and Data Mining
การจัดเก็บข้อมูลและเหมืองข้อมูล
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ (OlAP) การออกแบบรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล กฏความสัมพันธ์ การจำแนกประเภทข้อมูล การแบ่งกลุ่มข้อมูล การแสดงผลข้อมูลด้วยภาพ


Online analytical processing(OLAP); data schema design; association rule; data classification; data clustering; data visualization.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH