เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301410Digital Marketing
การตลาดในยุคดิจิตอล
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการเบื้องต้นของการตลาด ภาพรวมการตลาดออนไลน์ เครื่องมือการตลาดออนไลน์ เครื่องมือ การวิเคราะห์การตลาดเว็บไซด์ การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา การปรับแต่งและบริหารเว็บไซด์ การสร้างความเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ การตลาดบนเครือข่ายสังคม (Social network) และแนวโน้มของการตลาดดิจิตอล


Principles of marketing; digital marketing and related tools; web marketing analytic tool; Search Engine Optimization (SEO); web usability; web trust; social network marketing and trends.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH