เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301348Mobile Programming
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สายและการสร้างแอปพลิเคชั่นต่างๆ โครงสร้างและข้อจำกัดของการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สายแบบต่างๆ การสร้างและออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน การสร้างภาพ กราฟิคแบบต่างๆ รวมทั้งการติดต่อระหว่างอุปกรณ์ การจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สาย


Mobile devices and their application developments; framework and limitations of different mobile devices; user interface development and design; graphic creations; device connection; data storage on mobile devices.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH