เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1305301Software Process and Quality Assurance
กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ส่วนประกอบของกระบวนการในการจัดทำซอฟต์แวร์ การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวัดผล การรับประกันกระบวนการในการจัดทำซอฟต์แวร์รวมทั้งคุณภาพของซอฟต์แวร์ การประเมินกระบวนการซอฟต์แวร์ โดยอ้างอิงการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ และระดับบุคคลเช่น CMMI, ISO12204, ISO 29110 เป็นต้น


Elements of software process; software development and maintenance; software measurement; software quality assurance; software process and product assessment; individual and enterprise software standard such as CMMI, ISO12204, ISO29110, etc.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH