เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1305211Software Testing
การทดสอบซอฟต์แวร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการทดสอบซอฟต์แวร์ การออกแบบการทดสอบ การประเมินความต้องการและการออกแบบ การทดสอบตามความต้องการใช้งาน การจัดการกระบวนการทดสอบ การติดตามการเกิดความผิดพลาด การปรับแต่งและการตรวจสอบความถูกต้อง การทดสอบแบบอัตโนมัติ วิธีและเทคนิคในการทดสอบ เครื่องมือสำหรับการทดสอบ


Principles of software testing; testing design; evaluating requirements and requirement-based testing design; managing the testing process; defect tracking; refinement and verification; automation testing; testing methods and techniques; software testing tools.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH